Farklı Enerji Kaynakları Türleri: Genel Bakış, Kullanım Alanları

Enerji, fizikte basitçe iş yapma yeteneği olarak tanımlanır. Güneş, güneş sistemimizdeki enerjimizin nihai kaynağıdır. Enerji, canlıların temel ihtiyacıdır ve yaşam enerji olmadan var olamaz. İlkel insan ateşi keşfetti ve çeşitli nedenlerle kullandı ve bugünün dünyasında bile enerji sanayileşmiş dünyanın temel ihtiyacıdır. Bitkiler güneş enerjisini fotosentezi için hapseder. Döngüsel olarak dolaylı enerjiyi bitkilerden elde ederiz. Bu şekilde, diğer enerji kaynakları insanlar tarafından ihtiyaçları için geliştirilir.

Enerji Kaynakları ve Türlerinin Önemi

İki temel enerji kaynağı vardır:

1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları

2. Yenilenemeyen Enerji Kaynakları

Yenilenebilir enerji kaynakları:

Bu enerji kaynakları doğada üretilir ve tükenmez. Yenilenebilir kaynak örnekleri güneş enerjisi, hidro enerji, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, gelgit enerjisi vb.

1. Rüzgar Enerjisi:

Rüzgar, yüksek hızda hareket ederken enerjiye sahiptir ve ihtiyaçlarımız için enerji harmanlanmaktadır. Kullanılan geleneksel enerjiler tükeniyor, dolayısıyla kullanılıyor. Rüzgar enerjisi, modern teknolojiler ile doğal ve yenilenebilir kaynaklar tarafından üretilmektedir. Çevreyi ve ucuz bir enerji kaynağını kirletmez. Rüzgar değirmenleri elektrik üretmek için kullanılır. Büyük yel değirmenlerinin kanatları, gerekli elektrik üretmek için rüzgarın yüksek hızı ile hareket eder. Dünya, bu enerjiyi kullanmak için kıyı bölgeleri, çöller ve tepelerle coğrafi olarak kutsanmıştır. Dünyada, Kerala, Gujarat, Tamil Nadu rüzgar enerjisi üretir. Danimarka, Çin, ABD ve Almanya başlıca rüzgar enerjisi üreticileridir.

2. Güneş Enerjisi:

Güneş enerjisi, Dünya'da mevcut olan birincil kaynaktır. Bu yenilenebilir kaynak bol miktarda bulunmaktadır. Enerji güneşte nükleer füzyonla üretilir. Bununla birlikte güneş enerjisi, sınırlı miktarda enerji ve sıcaklık ürettiği için düşük kalitededir. Bu nedenle, genellikle yemek pişirmek ve kurutmak için suyu ve havayı ısıtmak için kullanılır. Yüksek güneş enerjisi, güneş pilleri tarafından elektriğe dönüştürülür. Hesap makinelerinde kullanılır. Güneş panelleri birçok güneş pilinin birleşiminden oluşur. Yapay uydularda güneş panelleri enerji sağlar. Güneş ocakları ve güneş ısıtıcıları bu prensibe dayanarak yapılır.

3. Hidro Enerji:

Bu enerji yakıt rezervlerinden tasarruf etmeye yardımcı olur. Diğer enerji kaynaklarından daha ucuz ve çevre dostu. Hidroelektrik santralinde, enerji barajın arkasındaki suda depolanır. Depolanan su, türbinin üzerine dönmesine izin vermek için bir yükseklikten düşer. Suyun gücü türbin kanatlarını döndürür ve böylece elektrik üretir. Hidroelektrik santralleri elektrik almak için birçok nehirde yapılır.

4. Jeotermal Enerji:

Bu, Dünya yüzeyinin altında üretilen enerjidir. Dünya yüzeyinde sıcaklık oldukça yüksektir. Bu yüksek sıcaklık yeraltı suyunu ısıtır ve akış üretir. Bu buhar daha sonra elektrik enerjisi üretmek için türbinleri çalıştırmak için kullanılır. Yeni Zelanda, ABD ve İzlanda bu enerji kaynağını kullandı.

5. Gelgit Enerjisi:

Gelgitler, ayın çekim kuvveti tarafından üretilen okyanusun su seviyesinin periyodik yükselişi ve düşüşüdür. Gelgitler, gelgit enerjisinin üretilmesine yardımcı olan büyük miktarda enerji içerir. Suyun yükselmesi ve düşmesi elektrik üretimi için daha sonra türbin kanatlarını hareket ettiren üretim ve enerji üretimine yol açtı. Dünyada gelgit enerjisinin üretilmesi için en uygun yer Umman Denizi ve Bengal Körfezi'dir.

6. Biyokütle Enerjisi:

Sığır gübre, kanalizasyon, tarımsal atıklar, geleneksel olarak enerji üretmek için kullanılan biyokütledir. İnek gübresi kekleri ve yakacak odun, ısı enerjisi üretmek için daha önce sıklıkla kullanılıyordu. Son zamanlarda, çevre sorunları nedeniyle, biyo-gaz biyokütleden üretilmektedir. Biyo-gaz metan, karbon dioksit, hidrojen gazı ve diğerleri gibi birçok gazın bir karışımıdır. Biyo-gaz şimdi kırsal alanlarda yemek pişirmek için kullanılıyor ve biyo gaz tesislerinde elektrik üretmek için kullanılıyor. Biyogaz tesisinde, biyokütle, havasız ortamda ancak su varlığında fermente edilir. Organik maddelerin çürümesinden dolayı karbondioksit ve diğer gazların karışımı üretilir. Bu gaz son derece yanıcıdır ve 'biyo-gaz' olarak bilinir.

7. Nükleer Enerji:

Nükleer enerji, radyoaktif olan ve nükleer fisyon geçiren elementlerden üretilir. Nükleer enerji üretmek için, kolay erişilebilir olan Uranyum gibi nükleer yakıtlara ihtiyaç vardır. Nükleer enerji, yüksek koruma sağlayan nükleer enerji santrallerinde üretilmekte olan ürünler bizim için zararlı olduğu için üretilmektedir. Radyoaktif atıklar çevrede güvenli bir şekilde bertaraf edilirse, bu çevre dostu ve geleceğimiz için güvenilir bir enerji kaynağı olacaktır.

8. Kinetik Enerji

Kinetik Enerji, makine, tekerlekler, türbinler ve hatta insanlar gibi bir nesnenin hareketinden elde edilen enerjidir. Hızdaki artışla, üretilen enerjide orantılı bir artış olur. Bu enerji türü esas olarak elektrik üretiminde kullanılır. Günümüzün icatları, günlük ihtiyaçları karşılamak için kinetik enerjinin kullanılmasını mümkün kılmıştır. Örneğin, sinyallerdeki trafik ışıkları araçların hareketi tarafından üretilen elektrikten yanar.

9. Potansiyel Enerji

Potansiyel enerji, göreceli konumu nedeniyle bir nesneden elde edilen enerjidir. Enerji şeklini depolamak için nesnenin normal konumundan değiştirilmesi gerekir. Örneğin, bir top yüksek bir konuma yerleştirildiğinde biraz enerji depolar. Bu enerji serbest bırakıldığında altındaki her şeyi ezer. Patlayıcılarda, asansörlerde, vinçlerde vb. Potansiyel enerji kullanılır.

10. Mekanik Enerji

Mekanik enerji, Kinetik veya Potansiyel enerjilerden türetilen enerjidir. Bu, bir nesnenin göreceli konumuna veya hareketine bağlı olarak mekanik enerjiyi depoladığı anlamına gelir. Basit bir ifadeyle, bir iş bir nesne tarafından yapıldığında, enerjisi işin yapıldığı nesneye değiştirilir veya aktarılır. Mekanik Enerji, nesneleri bir yerden diğerine, arabalara, motorlara ve türbinlere transfer etmek için kullanılır.

11. Termal Enerji

Termal Enerji, sıcaklığını koruyan bir nesnede bulunan enerjidir. Kaynar suya bir kaşık konulduğunda, sudan gelen ısı kaşığa aktarılır, buna Isı Enerjisi denir. Yemek pişirme, sterilizasyon, geri dönüşüm, atıkların yakılması gibi günlük yaşamda termal enerji kullanılır,

12. Yerçekimi Enerjisi

Yerçekimi enerjisi, yerçekimi kuvveti tarafından tutulan konumu nedeniyle bir cismin tuttuğu enerjidir. Bu, daha fazla enerjiye sahip olan nesnenin yerden daha yüksek konumda olan bir potansiyel enerji biçimidir. Yerçekimi enerjisinin en büyük kullanımı, su nedeniyle türbin hareketlerinin enerjisinden elektrik üretimidir.

13. Radyant Enerji

Elektromanyetik radyasyon nedeniyle oluşan enerjidir. Elektromanyetik dalgalar uzayda seyahat edebilir ve başka bir ortama ihtiyaç duymaz. Radyan enerji, dalgaların milyonlarca parçacığı kısa sürede pişirmek için enerjiyi transfer ettiği mikrodalga fırınlarda kullanılır.

14. Ses Enerjisi

Ses enerjisi, herhangi bir kuvvete bağlı olarak nesnelerin titreşiminden elde edilir. Bu enerji dalga formlarında hareket eder ve seyahat için bir ortam gerektirir. Bu enerji şekli, diğer kaynaklara göre genellikle düşük seviyededir. Tıbbi tedavilerde, Gıda yetiştiriciliğinde, Navigasyonda ve iletişimde ses enerjisi kullanılır.

Yenilenemeyen Enerji Kaynakları:

Bu enerji kaynakları uzun zaman önce oluşur ve doğada biriktirilir ancak kolayca tüketilir. Bunlar değiştirilemez. Örneğin: kömür, doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtlar.

1. Kimyasal Enerji:

Kimyasal Enerji, kimyasal reaksiyona girdiğinde maddelerden salınan enerjidir. Kaynaklar aküler, gaz, yiyecek vb .dir. Bu maddeler kimyasal bir dönüşüm geçirdiğinde, kimyasal bağları kırmak için bir tür enerji gerekir. Buna Kimyasal Enerji denir. Katılan maddelerin çoğu miktar olarak sonlu olduğundan, bu yenilenemez bir enerji şeklidir. Kimyasal enerji patlayıcılarda, gıda parçalamalarında, taşıtlarda vb. Kullanılır.

2. Elektrik Enerjisi

Elektrik enerjisi, yüklü yüklü parçacıkların hareket etmesinden kaynaklanan enerjidir. Bu parçacıkların hızı arttıkça, elektrik üretimi artar. Bu enerji, insan yaşamının vazgeçilmezi olan Elektrik üretir. Elektrik enerjisi, elektrik santrallerinden doğrudan evimize aktarılmasından sorumludur.

3. Kömür:

Kömür, uzun zaman önce, bitkilerin toprak altında, yüksek basınç ve sıcaklık altında, havasız ortamda parçalanmasıyla kuruldu. Kahverengi veya kahverengimsi siyah renkli yakıttan oluşan katı bir formdur. Kömür, geleneksel olarak bir enerji kaynağı olarak yaygın şekilde kullanılmıştır. Oduntan sonra, fosil yakıt olarak ana enerji kaynağı kömürdü. Kömürler karbon içeriğine göre, yani antrasit, bitümlü ve linyit gibi farklı tiplerdedir. Kömür katı, sıvı ve gaz halinde yakıta çevrilebildiği için kullanılır. Elektrik üretiminde çok faydalıdır. İlaçlar, ilaçlar, patlayıcı ve gübreler için hammadde olarak da kullanılır.

4. Petrol:

Bu koyu kahverengi renkli yağlı sıvı fosil yakıt, organik maddelerin çok yüksek sıcaklık ve basınç altında ayrışmasından oluşur. Organizmalar öldüğünde okyanusun dibine yerleştiler ve milyonlarca yıllık sıcaklık ve baskı bu ölü organizmaların yağa dönüşmesine neden oldu. Ham petrol, Dünya'nın kabuğuna delinerek elde edilir ve çeşitli bileşenleri, fraksiyonel damıtma ile çıkarılır. Ana bileşenler benzin, dizel, nafta, gazyağı, yağlayıcı ve parafin mumudur.

5. Doğal Gaz:

Bu gaz bolca bataklık bölgelerde üretilir. Ana bileşeni metandır. Bu renksiz ve kokusuz gaz havadan daha hafiftir. Bu sebeple doldurulmuş tüplere taşınmadan önce güçlü bir koku vermek için kimyasal bir merkaptan ile karıştırılır. LPG şeklinde pişirmek için doğal gaz kullanılır ve otomobillerde yakıt olarak kullanılır. Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG), birçok sektörde de kullanılan temiz bir yakıttır.

İnsan popülasyonundaki artış ve sınırlı fosil yakıt kaynakları nedeniyle, yenilenebilir enerji, enerji ihtiyacına alternatif olarak hareket etmektedir. Bu fosil yakıtların yakılması hava kirliliğine ve çevresel tehlikelere neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı yenilenebilir enerji kaynakları günümüzde tercih edilmektedir.

Doğanın harikası, içinde bulunan her bir atomun büyük veya küçük bir enerji türü oluşturabileceği şekildedir. Gözlerini kırpman için bile, içine giren belli bir enerji var. Enerji türlerini anlamak yalnızca profesyonel gibi görünmenizi sağlamaz, aynı zamanda işinizi yapmak için doğru kaynakları seçmenize yardımcı olur.